Đăng ký

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY TRONG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Hội thảo “Ứng dụng công nghệ Sinh trắc học dấu vân tay trong giáo dục và đào tạo”

…..V.V…

Author: Đỗ Thị Hạnh Vân

Công ty Phát Triển Tài Năng Việt Nam là công ty tư vấn phát triển tuy duy tài năng bằng công nghệ Sinh trắc vân tay, kích hoạt các loại chỉ số thông minh, loại hình thông minh tại Việt Nam.

Trả lời

0888273866
Call 0888 273 866
Quà tặng